مشاوره و روان درمانی تخصصی کودک و نوجوان

زمانی که کودک به دنیا می آید، مانند لوح سفیدی است. اطرافیان او با هر رفتار و گفتار خود داستانی را بر این لوح سفید ثبت می کنند. داستان هایی که در نهایت سرنوشت کودک را رقم می زند. او شاید در بزرگسالی بتواند بعضی از داستان ها را پاک کند؛ اما جای آن ها تا همیشه باقی می ماند و تأثیر خود را بر زندگی اش خواهد گذاشت.

کودک از همان دوران کودکی با تعلیم و تربیت شکل و جهت می گیرد. در حقیقت شخصیت انسان در دوران بزرگسالی با تعلیم و تربیت دوران کودکی ساخته و پرداخته می شود.

والدین کودک همراه روزها و سالیان کودکی و نوجوانی هر انسانی هستند. هر رفتار والدین می تواند در تعیین سرنوشت کودکان نقش داشته باشد.

کودکان در هر دوره ویژگی هایی دارند که باید براساس ویژگی های همان دوره با آنان رفتار کرد. مشاوران کسانی هستند که به والدین آموزش می دهند که چگونه در موقعیت های مختلف با کودک خود رفتار کنند. 

در حقیقت با همراهی مشاوران توانا می توانیم کودکان شاد، موفق، خلاق، اجتماعی و معنوی تربیت کنیم.

خروج از نسخه موبایل