کتاب

زرد و صورتی

زرد و صورتی موضوع: داستان گروه سنی: ج – د شخصیت اصلی: آدمک مولفه آموزشی: دعوت به تفکر و تعقل، تفاوت در تفکرها، تفکر منطقی، پرسشگری، اذعان به ندانستن بعضی چیزها و تلاش برای فهمیدن، نظم در خلقت پدیده‌ها، اثبات وجود خدا مهارت های زندگی: تفکر انتقادی، خودآگاهی

چرا دعوا می کنی؟

چرا دعوا می کنی؟ موضوع: داستان گروه سنی: الف شخصیت اصلی: نارنجی و گوش سیاه مولفه آموزشی: آموزش دادن احترام گذاشتن به دوستان خود و محبت کردن به یکدیگر و برقراری صلح و دوستی بین یکدیگر مهارت های زندگی: همدلی، مهارت های بین فردی، تفکر خلاق