محمد حسین عرب

دکترای روانشناسی

مشاوره تلفنی و حضوری

هزینه مشاوره: 

درباره من

روانشناس قراردادی اداره کل زندان های استان فارس
مدرس در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زند
کارشناس پژوهش در شرکت هوش برتر
روانشناس مدرسه غیرانتفاعی علم و ادب
همکاری با موسسه خیریه مهدی فاطمه
روانشناس ساعتی در دانشگاه دولتی شهید باهنر شیراز

زمان های پاسخگویی

خروج از نسخه موبایل