چرا دعوا می کنی؟

موضوع: داستان

گروه سنی: الف

شخصیت اصلی: نارنجی و گوش سیاه

مولفه آموزشی: آموزش دادن احترام گذاشتن به دوستان خود و محبت کردن به یکدیگر و برقراری صلح و دوستی بین یکدیگر

مهارت های زندگی: همدلی، مهارت های بین فردی، تفکر خلاق