زرد و صورتی

موضوع: داستان

گروه سنی: ج – د

شخصیت اصلی: آدمک

مولفه آموزشی: دعوت به تفکر و تعقل، تفاوت در تفکرها، تفکر منطقی، پرسشگری، اذعان به ندانستن بعضی چیزها و تلاش برای فهمیدن، نظم در خلقت پدیده‌ها، اثبات وجود خدا

مهارت های زندگی: تفکر انتقادی، خودآگاهی