دعای موش کوچولو

موضوع: داستان

گروه سنی: الف – ب

شخصیت اصلی: موش کوچولو

مولفه آموزشی: دعاکردن و امیدواری به لطف خداوند، کمک‌کردن به‌دیگران

مهارت های زندگی: همدلی، مهارت های ارتباطی